965 51 43 00 - Plaça Bisbe Vilaplana, 3, 03788 Alcalá de la Jovada valldealcala@hotmail.com

Avís Legal

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’ALCALÀ, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.
Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/usuària, i es compromet a l’observança i a l’acompliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.
L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’ALCALÀ es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris d’aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació en el lloc web.
1. DADES IDENTIFICATIVES
• Denominació social: Excm. Ajuntament de la Vall d’Alcalà
• CIF: P0313400D
• Domicili: Plaça Bisbe Vilaplana,1 – 03788 La Vall d’Alcalà (Alacant) – Telèfon: 965514300
• Correu-e: valldealcala@hotmail.com
• Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
2. OBJECTE
A través del Lloc web, els oferim a les persones usuàries la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.
3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan siga necessari facilitar dades de caràcter personal per a l’accés a determinats continguts o servei, les persones usuàries garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Ajuntament donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.
4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
La persona usuària reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’Ajuntament i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’emprar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, les persones usuàries es comprometen a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’Ajuntament de qualsevol reclamació que es derive de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Aquestes condicions generals d’ús del lloc web no confereixen a les persones usuàries cap altre dret d’utilització, RH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels previstos aquí expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Ajuntament o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com el mateix espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’Ajuntament és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’entitat esmentada.
Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. La persona usuària d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, i l’Ajuntament es reserva, en tot cas, l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguen en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.
5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LA PERSONA USUÀRIA DEL LLOC WEB
La persona usuària es compromet a:
Fer un ús adequat i lícit del Lloc web , així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que es precisen per a accedir al Lloc web.
Facilitar informació veraç en emplenar amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que responga, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. La persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a l’Ajuntament o a tercers per la informació que facilite.
No obstant això , el que s’estableix en l’apartat anterior la persona usuària haurà, així mateix, d’abstindre’s de:
Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Ajuntament, proveïdors o de tercers.
Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Ajuntament , tercers proveïdors i altres usuaris.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’Ajuntament o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts.
Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
• De qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
• Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
• Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
• Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
• Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial que pertany a la societat o a tercers sense que hi haja estat autoritzat l’ús que es pretenga realitzar.
• Siga contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge pròpia de les persones.
• Constituïsca qualsevol tipus de publicitat.
• Incloga qualsevol tipus de virus o programa que impedisca el funcionament normal del Lloc web.
Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionara una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, tot mantenint-la, en tot moment, en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua custòdia i confidencialitat adequada, i s’hi comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectue la notificació anterior, l’Ajuntament quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut de la seua contrasenya, i serà de la seua responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplira qualsevol de les obligacions establides en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment pogueren derivar-se per a l’Ajuntament.
6. RESPONSABILITATS
No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguen veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.
Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb la persona usuària, si es detecta que un ús del seu Lloc web, o de qualsevol dels serveis oferits en aquest, és contrari a aquestes Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web.
Únicament, serà responsable d’eliminar, al més prompte possible, els continguts que puguen generar tals perjudicis, sempre que així es notifique. Especialment, no serem responsables dels perjudicis que es pogueren derivar, entre d’altres, de/d’:
Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Ajuntament .
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
Abús indegut o inadequat del Lloc web.
Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador del Lloc web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.
L’Ajuntament exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que hi seran, únicament, per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser la persona usuària reclamada pels danys o perjudicis causats.
Vosté mantindrà l’Ajuntament indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vosté s’obliga a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es deriven de l’ús per la seua part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines semblants emprades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.
7. ENLLAÇOS
La persona usuària s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o ancoratge, el lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.
Es concedeix, a la persona usuària, un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguen enllaç al nostre lloc web (i) no podran falsejar la seua relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb l’adreça mateix del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitze l’enllaç reproduïsca el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. L’Ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seua eliminació.
L’Ajuntament no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguen establits enllaços amb destinació al lloc web.
8. PROTECCIÓ DE DADES
Per a utilitzar alguns dels Serveis, la persona usuària ha de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. L’Ajuntament tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la normativa vigent. La persona usuària pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establides, en les condicions definides en la Política de Privacitat.
9. GALETES
L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia de galetes (“cookies”) en el lloc web, a fi de reconéixer-lo com a usuari/usuària freqüent i personalitzar l’ús que realitze del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.
Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor Web, per a registrar la navegació de la persona usuària en el Lloc web, quan la persona usuària permeta la seua recepció. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.
Gràcies a les galetes, esdevé possible que es puga reconéixer el navegador de l’ordinador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que la persona usuària, als perfils demogràfics de les persones usuàries, així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES
En general, els continguts i serveis oferits en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferits en el lloc web, tot incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguen excloure’s tals declaracions i garanties.
11. FORÇA MAJOR
L’Ajuntament no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.
12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.
En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’Ajuntament modificarà o substituirà aquesta estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.